Søke om midler?

6G2A0276.jpg

Stimuleringsmidler til aktiviteter innen Instrumenter i Fokus

Vi ønsker å gi rom for initiativ som måtte komme i løpet av perioden, og som er i tråd med prosjektets intensjon og visjon, nemlig å øke rekruttering og talentutvikling for barn og unge som spiller et fokusinstrument; obo, fagott, harpe, kontrabass eller orgel. Ulike aktører kan søke om stimuleringsmidler inntil 30 000 kr. Disse søknadene vil bli behandlet fortløpende administrativt av arbeidsutvalget for Instrumenter i Fokus. Større initiativ vil spilles inn til referansegruppen og vil derfor ha et mer langsiktig perspektiv. Prosjektet er nasjonalt og vi ønsker følgelig at midlene skal dekke et bredt geografisk område.

Kriterier:

 • Tiltakene skal bidra til å realisere Instrumenter i Fokus’ mål, nemlig rekruttering og talentsatsing for barn og unge på fokusinstrumentene.  
 • Tiltaket må skje i regi av grupper, minimum 2 stk, det vil si organiserte aktiviteter og ikke enkeltindivider.
 • Kurs hovedsakelig for barn og ungdom, eller for lærere som vil skoleres /søke ny kunnskap til bruk i undervisning av barn og unge.
 • Kurs som er åpne, der alle har mulighet til å søke
 • Oppstartmidler for nye tiltak/ideer/grupper
 • Det gis ikke støtte til instrumentkjøp
 • Det gis ikke støtte til ordinær kulturskoledrift
 • Elever(enkeltindivider) kan ikke søke stipend eller reisestøtte

 

Søknader i kortfattet form med en beskrivelse av tiltaket, tidsrom det er tenkt gjennomført og budsjett. Budsjettet må inneholde en oversikt over inntekter, utgifter og eventuelle andre det er søkt om midler hos, eller andre tilskudd som finansierer prosjektet, samt eventuell egen finansiering.  I etterkant skal det sendes en kort evaluering hvor navn på de involverte elever/lærere skal fremgå.

Sendes via e-post til helene.sinding-larsen@sommersymfoni.no

Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad, snarlig etter innsendelse.

 

Kriterier for søknader over 30.000 kr. Øvre grense for søknader er 100.000 kr

Søknader som overskrider 30.000 kr skal inneholde det følgende:

 1. Beskrivelse av prosjektet.
 2. Fullstendig budsjett med inntekter og utgifter for i fjor og i år, som viser mersatsingen det legges opp til i år ifht disse instrumentene, eventuelt med begrunnelse for hvorfor det er behov for å søke om midler til disse aktiviteter i år hos oss.
 3. Viktig å opplyse om andre bidrag (søknader) og egenfinansiering.
 4. Hva er den langsiktige verdien av tiltaket?

Underpunkter som søknaden skal vise til at dekkes (et eller flere):

a)    Rekruttering

b)    Bedret utvikling (for elever som allerede spiller)

c)    Styrket miljø

d)    Nettverk/kontakt/faglig utvikling mellom lærere

e)    Konserter/formidling (vid betydning)

f)     Annet

Etter gjennomført tiltak/prosjekt sendes det en egen evaluering som tar utgangspunkt i om man har oppnådd det man ønsket å oppnå JF. søknaden.

Evalueringen skal dessuten inneholde:

 1. Navn på deltakere (elever/studenter/lærere/andre relevante) som søknaden rettet seg mot
 2. Alder (på elever), og kontaktinformasjon for øvrig.
 3. Hvilket instrument den enkelte spiller, (dersom tiltaket retter seg mot flere av instrumentene i fokus).
 4. Hva deltakere har mottatt dvs. f.eks. om de har fått undervisning, samspill, foredrag, workshops eller annet.
 5. Oppdatert regnskap