Søke om midler?

6G2A0276.jpg

Stimuleringsmidler til aktiviteter og nybegynnerinstrumenter innen Instrumenter i Fokus

Vi ønsker å gi rom for initiativ som måtte komme i løpet av perioden, og som er i tråd med prosjektets intensjon og visjon, nemlig å øke rekruttering og talentutvikling for barn og unge som spiller et fokusinstrument; obo, fagott, harpe, kontrabass eller orgel. Ulike aktører kan søke om stimuleringsmidler inntil 30 000 kr. Disse søknadene vil bli behandlet fortløpende administrativt av arbeidsutvalget for Instrumenter i Fokus. Større initiativ vil spilles inn til referansegruppen og vil derfor ha et mer langsiktig perspektiv. Prosjektet er nasjonalt og vi ønsker følgelig at midlene skal dekke et bredt geografisk område.

For 2018 har Sparebankstiftelsen Dextra tildelt totalt 900 000 kr for aktiviteter, samt innkjøp av nybegynnerinstrument.

Andre støtteordninger for instrumentinnkjøp:

 

Andre fond og legater som kan gi støtte til instrumentinnkjøp:

 

 

 

Kriterier for aktivitetene:

 • Tiltakene skal bidra til å realisere Instrumenter i Fokus’ mål, nemlig rekruttering og talentsatsing for barn og unge på fokusinstrumentene.  
 • Tiltaket må skje i regi av grupper, minimum 2 stk, det vil si organiserte aktiviteter og ikke enkeltindivider.
 • Kurs hovedsakelig for barn og ungdom, eller for lærere som vil skoleres /søke ny kunnskap til bruk i undervisning av barn og unge.
 • Kurs som er åpne, der alle har mulighet til å søke
 • Oppstartmidler for nye tiltak/ideer/grupper
 • Det gis ikke støtte til ordinær kulturskoledrift
 • Elever(enkeltindivider) kan ikke søke stipend eller reisestøtte
 • Alle avtaler må ha en skriftlig form, hvor type stønad, varighet eller omfang er presisert

Søknader i kortfattet form med en beskrivelse av tiltaket, tidsrom det er tenkt gjennomført og budsjett. Budsjettet må inneholde en oversikt over inntekter, utgifter og eventuelle andre det er søkt om midler hos, eller andre tilskudd som finansierer prosjektet, samt eventuell egenfinansiering.  I etterkant skal det sendes en kort evaluering hvor navn på de involverte elever/lærere skal fremgå, samt et regnskap.

Kriterier for støtte til nybegynnerinstrument:

 • Vi ser at det gjerne søkes hos de overnevnte instrumentfond hos UNOF eller NMF, så presiseres om det er søkt og evnt. innstilling derfra i deres søknad.
 • Det kan søkes om midler til nybegynnerinstrument, rettet mot barn og unge i rekrutteringsøyemed
 • Søker skal selv stå ansvarlig for forsvarlig oppbevaring og vedlikehold av instrumentet
 • Søker skal, så lenge Instrumenter i fokus er aktivt, årlig levere en kort rapport som viser til bruken, vedlikeholdet, samt fremtidige planer for videre bruk.
 • Instrumentet(ene) skal eies/inngå som del av Iif/UNOFS nasjonale instrumentpark og oppbevares/utlånes derfra når det ikke brukes aktivt av søker.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formål, merke og pris for forespeilet instrument, tiltenkt bruker/brukergruppe samt en plan for rekrutteringsformålet
 • I henhold til Sparebankstiftelsens egne retningslinjer gis ikke støtte til innkjøp av orgel

Hvem kan søke om instrumentmidler?:

 • Kulturskoler, korps eller orkester- som viser til en egenandel, samt mer langsiktig rekrutteringstiltak/innsats i forbindelse med innkjøpene.
 • Pedagoger (privatpersoner) med intensjon om å videreføre eller igangsette nye prosjekt (utvidet undervisning, helgeseminarer, rekrutteringstiltak eller lignende) Her må det vises til en tydelig intensjon for bruken av instrumentet/ene, gjerne med en langsiktig plan for bruk, oppbevaring og vedlikehold (sistnevnte blir søkers egenandel).
 • Spesielt positivt er det, dersom søkere kan vise til intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler med flere personer/institusjoner for at flere skal ha glede av instrumentet/ene på sikt, samt at det nedlegges en egenandel, slik at Iif ikke blir eneste bidragsyter, men inngår som del av et større prosjekt/dugnad.

 

Søknader sendes via e-post til helene.sinding-larsen@sommersymfoni.no og MÅ inneholde organisasjonsnummer og kontonummer for eventuell utbetaling

Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad, snarlig etter innsendelse. Det er en løpende søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

(I perioden juni-august avvikles sommersymfonien, samt fellesferie, så noe lenger behandlingstid må påregnes)

Ved mottakelse av midler til prosjekt, arrangement, konserter og lignende, er det fint om Instrumenter i fokus og Dextra Musica nevnes i sentrale dokumenter, som CV'er informasjonsmateriell, presseomtaler eller lignende. Dette for å bidra til økt synlighet rundt prosjektet.

Kriterier for aktivitetssøknader over 30.000 kr. Øvre grense for søknader er 100.000 kr

Søknader som overskrider 30.000 kr skal inneholde det følgende:

 1. Beskrivelse av prosjektet.
 2. Fullstendig budsjett med inntekter og utgifter for i fjor og i år, som viser mersatsingen det legges opp til i år ifht disse instrumentene, eventuelt med begrunnelse for hvorfor det er behov for å søke om midler til disse aktiviteter i år hos oss.
 3. Viktig å opplyse om andre bidrag (søknader) og egenfinansiering.
 4. Hva er den langsiktige verdien av tiltaket?

Underpunkter som søknaden skal vise til at dekkes (et eller flere):

a)    Rekruttering                                         b)    Bedret utvikling (for elever som allerede spiller)

c)    Styrket miljø                                        d)    Nettverk/kontakt/faglig utvikling mellom lærere

e)    Konserter/formidling (vid betydning)

Etter gjennomført tiltak/prosjekt sendes det en egen evaluering som tar utgangspunkt i om man har oppnådd det man ønsket å oppnå JF. søknaden.

Evalueringen skal dessuten inneholde:

 1. Navn på deltakere (elever/studenter/lærere/andre relevante) som søknaden rettet seg mot
 2. Alder (på elever), og kontaktinformasjon for øvrig.
 3. Hvilket instrument den enkelte spiller, (dersom tiltaket retter seg mot flere av instrumentene i fokus).
 4. Hva deltakere har mottatt dvs. f.eks. om de har fått undervisning, samspill, foredrag, workshops eller annet.
 5. Oppdatert regnskap